زندگی زیباست

 

 

زندگی » زیباست،
کو چشمی که « زیبائی » به بیند ؟

 

کو « دل آگاهی » که در « هستی » دلارائی به بیند ؟

 

 

 

صبحا « تاج طلا
» را بر ستیغ کوه، یابد

 

شب « گل الماس
» را بر سقف مینائی به بیند

 

 

 

ریخت ساقی باه های
گونه گون در جام هستی

 

غافل آنکو « سکر
» را در باده پیمائی به بیند

 

 

 

شکوه ها از بخت
دارد « بی خدا » در « بیکسی ها »

 

شادمان آنکو « خدا
» را وقت « تنهائی » به بیند

 

 

 

« زشت بینان » را بگو در « دیده » خود عیب جویند

 

« زندگی » زیباست کو چشمی که « زیبائی » به بیند ؟

/ 0 نظر / 43 بازدید